Achievements and Barriers to Vietnam’s Economic Development
International Journal of Economics, Finance and Management Sciences
Volume 1, Issue 6, December 2013, Pages: 374-381
Received: Oct. 26, 2013; Published: Nov. 20, 2013
Views 3804      Downloads 339
Authors
Phu-Hop Mai, College of public management, Hunan Normal University, Changsha, China; School of Political Science, Can Tho University, VietNam
Jun-Wu Yang, College of public management, Hunan Normal University, Changsha, China
Thi-Van Nguyen, College of Business Administration, Hunan University, Changsha, China
Article Tools
PDF
Follow on us
Abstract
The research with the introduction of Vietnamese economy achievements since the Government implemented the reforms for the removal of the Centrally Planned Economy into the market economy so that legal system is improved to attract the investment as well as the support of the international community. Moreover, the article also analyzes the barriers which prevent the Vietnamese economy from developing its fully potential strength.
Keywords
Industrialization, Poverty Reduction, Local Ideology, Vietnam
To cite this article
Phu-Hop Mai, Jun-Wu Yang, Thi-Van Nguyen, Achievements and Barriers to Vietnam’s Economic Development, International Journal of Economics, Finance and Management Sciences. Vol. 1, No. 6, 2013, pp. 374-381. doi: 10.11648/j.ijefm.20130106.24
References
[1]
Võ Hồng Phúc. 2006. Những thành tựu về kinh tế - xã hội qua 20 năm đổi mới (1986 - 2005), trong Việt Nam 20 năm đổi mới. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. trang 141. (Vo, H.P. 2006. The achievements on economic- social over 20 years of innovation (1986 - 2005), in" Vietnam in 20 years of innovation, National Politic Publisher. Pp 141)
[2]
Võ Hồng Phúc. 2006. Những thành tựu về kinh tế - xã hội qua 20 năm đổi mới (1986 - 2005), trong Việt Nam 20 năm đổi mới. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. trang 143. (Vo, H.P. 2006. The achievements on economic- social over 20 years of innovation (1986 - 2005), in" Vietnam in 20 years of innovation, National Politic Publisher. Pp 143)
[3]
Đảng Cộng sản Việt Nam. 1996. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật Hà Nội, trang 12. (Communist Party of Vietnam. 2006. Document of the 8th National Congress, National Politic Publisher - The Truth, Hanoi. Pp 12).
[4]
Võ Hồng Phúc. 2006. Những thành tựu về kinh tế - xã hội qua 20 năm đổi mới (1986 - 2005), trong Việt Nam 20 năm đổi mới. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. trang 144. (Vo, H.P. 2006. The achievements on economic- social over 20 years of innovation (1986 - 2005), in" Vietnam in 20 years of innovation, National Politic Publisher. Pp 141)
[5]
Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Phong Lan. Những thành tựu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam từ khi đổi mới đến nay. Tạp chí Cộng sản 26/5/2013 ( Đỗ, T.T- Nguyen, T.P.L. The fundamental achievements of economic development - socio innovation from Vietnam until now. Journal of Communist. 26/5/2013)
[6]
Võ Hồng Phúc. 2006. Những thành tựu về kinh tế - xã hội qua 20 năm đổi mới (1986 - 2005), trong Việt Nam 20 năm đổi mới. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. trang 146. (Vo, H.P. 2006. The achievements on economic- social over 20 years of innovation (1986 - 2005), in" Vietnam in 20 years of innovation, National Politic Publisher. Pp 146)
[7]
Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, trang 151. (Vietnam Communist Party. 2011. Documents of the 11th National Congress, National Politic Publisher, Hanoi, Pp 151)
[8]
Chinh phu Vietnam. 2012. Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và 5 năm 2011 - 2015. (The Vietnam government. Report of Economic - social situation in 2011, plan for economic - social development in 2012 and 5 years 2011 - 2015).
[9]
Dương Ngọc. 2012. Kinh tế Việt Nam: 67 năm qua các con số. http://vneconomy.vn/2012083112062680P0C9920/kinh-te-viet-nam-67-nam-qua-cac-con-so.htm. (Duong, N: Vietnam Economy: 67 years through numbers).
[10]
Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 2012. Số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2012. (General Department of Statistics, Ministry of Planning and Investment. socio-economic Statistical data - 2012).
[11]
Dương Ngọc. 2012. Kinh tế Việt Nam: 67 năm qua các con số. http://vneconomy.vn/2012083112062680P0C9920/kinh-te-viet-nam-67-nam-qua-cac-con-so.htm. (Duong, N: Vietnam Economy: 67 years through numbers, VnEconomy)
[12]
Nguyễn Đức Thành - Ngô Quốc Thái. 2013. Triển vọng kinh tế Việt Nam nhìn từ giữa năm 2013. Tạp chí Tài Chánh18/07/2013. (Nguyen, Đ.T- Ngo, Q.T. 2013. Vietnamese economic prospects from the mid of 2013. Finance Magazine).
[13]
Minh Ngọc. 2013. Nhóm ngành công nghiệp - xây dựng qua nửa chặng đường. Chính phủ Vietnam (Minh, N. 2013. Industry groups - half way through building, The Government of Vietnam). http://baodientu.chinhphu.vn/Dau-moc-nua-chang-duong/Nhom-nganh-cong-nghiep-xay-dung-qua-nua-chang-duong/178862.vgp
[14]
Bùi Trinh. 2012. Xác lập lại vai trò kinh tế tư nhân. Báo người lao động.( Bui, T. 2012. Redefining the role of the private sector)
[15]
Tổng cục thống kê Việt Nam. 2012. (General Statistics Office of Vietnam)
[16]
Bộ Lao động Thương Binh Xã hội - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2013. Mười năm thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam: Thành quả - Cơ hội - Thách thức. (Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs and the Ministry of Agriculture and Rural Development. The conference 28/6/2013 "Ten years of implementing the comprehensive strategy for growth and hunger eradication and poverty in Vietnam: Outcomes - Opportunities - Challenges")
[17]
Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư. 2013. Hội thảo quốc tế về hợp tác phát triển Việt Nam - Hàn Quốc. (Ministry of Planning & Investment. 2013. International Conference on Cooperation and Development of Vietnam - South Korea ).
[18]
Nguyễn, K. 2013. Cảng cũ quá tải, cảng mới đói hàng, Sài Gòn giải phóng. http://sggp.org.vn/kinhte/2013/1/310521/ (Nguyen Khoa. Old port overloading, new port needs goods, Saigon Liberation)
[19]
Đảng cộng sản Vietnam. 2011. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. trang 173. (Vietnam Communist Party. 2011. Documents of the 11th National Congress, National Politic Publisher, Hanoi, Pp 173).
[20]
Nguyễn Thị Ngọc Anh. 2013. Văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị Quốc Gia Hà Nội. trang 167. (Nguyen, T.N.A. 2013. Business culture in Vietnam today, the National Political Publishing House, Hanoi, Pp 167).
[21]
Nguyễn Thị Ngọc Anh. 2013. Văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị Quốc Gia Hà Nội. trang 167. (Nguyen, T.N.A. 2013. Business culture in Vietnam today, the National Political Publishing House, Hanoi, Pp 167).
[22]
Bùi Đình Phong. 2013. Chúng ta đang "thừa" văn minh, thiếu văn hóa. Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam. http://daotao.vtv.vn/gs-ts-bui-dinh-phong-chung-ta-dang-thua-van-minh-thieu-van-hoa/ (Bui, Đ.P. 2013. We are "excessive" of civilization, but lack "cultural". Training centers, TV professional training - Vietnam Television).
[23]
Bộ tài nguyên và Môi trường. 2010. Môi trường và doanh nghiệp qua vụ việc Vedan. (Ministry of Natural Resources and Environment. 2010. Environment and businesses through Vedan case.)
ADDRESS
Science Publishing Group
1 Rockefeller Plaza,
10th and 11th Floors,
New York, NY 10020
U.S.A.
Tel: (001)347-983-5186