The Classroom Teachers’ Skılls to Organıze Constructıvıst Learnıng Envıronment
International Journal of Elementary Education
Volume 2, Issue 2, April 2013, Pages: 16-22
Received: May 22, 2013; Published: Jun. 10, 2013
Views 3345      Downloads 416
Author
Umran Sahin, Faculty of Education, Pamukkale University, Denizli, Turkey
Article Tools
PDF
Follow on us
Abstract
A training program based on constructivism, constructivist learning environment teachers facilitate learning that form is important for learners. The aim of this study was determine teachers’ skills in organizing constructivist learning environment. The research has a search model. The work group includes 210 classroom teacher of the primary school dependt on Denizli. In this research data have been collected with “Constructivist Learning Environment Scale”. According to the results of all dimensions other than the conceptual contradiction size classroom teachers behave accordance with the constructivist learning environment. Constructivist learning environment in the classroom teachers by gender in favor of male teachers there are differnces in the regulations. Organizing skills of classroom teachers’ constructivist learning environment in terms of occupational experience there are significant differences in favor of the teachers working in 10-15 years.
Keywords
Constructivist Learning, Constructivist Program, Constructivist Learning Environment
To cite this article
Umran Sahin, The Classroom Teachers’ Skılls to Organıze Constructıvıst Learnıng Envıronment, International Journal of Elementary Education. Vol. 2, No. 2, 2013, pp. 16-22. doi: 10.11648/j.ijeedu.20130202.11
References
[1]
Nakiboğlu, C. (1999). Kimya öğretmeni eğitiminde bütünleştirici (constructivist) öğrenme modelinin öğrenci başarısına etkisi. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 11, 271-280.
[2]
Bodner, G. M. (1986). Constructivism: A theory of knowledge. Journal of Chemical Education, 63(10), 873-878.
[3]
Geelan, D. R. (1995). Matrix technique: A constructivist approach to curriculum development in science. Australian Science Teachers Journal, 41(3), 32-37.
[4]
Shiland, T. W. (1999). Constructivism: The implication for laboratory work. Journal of Chemical Education, 76(1), 107-109.
[5]
Özmen, H. (2004). Fen Ögretiminde Ögrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı Ögrenme. TOJET, ISSN: 1303–65421, 3:1.
[6]
Saban, A. (2002). Ögrenme-Ögretme Süreci. Anakara: Nobel Yayınları.
[7]
Horstman, B. ve White, W. G. (2002). Best Practice Teaching in College Success Courses: Integrating Best Practice Teaching Methods into College Success Courses. The Journal of Teaching and Learning. 6(1), 6-15.
[8]
Moreno-Armella, L. ve Waldegg, G. (1993). Constructivism and Mathematical Education. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 24(5), 653-661.
[9]
Brooks, J. G. ve Brooks, M. G. (2001). In Search for Understanding the Case for Constructivist Classrooms. New Jersey: Prentice-Hall.
[10]
Demirel, Ö. (2008). Yapılandırmacı Eğitim. Eğitim ve Öğretimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 03-04 Nisan 2008. İstanbul: Harp Akademileri Basımevi.
[11]
Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 10. Bas., Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
[12]
Fer, S.,Çırık, İ. (2006). Öğretmen ve öğrencilerde, yapılandırmacı öğrenme ortamı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması nedir?, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1).
[13]
Ağlagül, D. (2009). Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleme Becerilerinin Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
[14]
Yelken, T., Üredi, L., Tanrıseven, I., Kılıç, F.(2010). İlköğretim Müfettişlerinin Yapılandırmacı Program ile Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerine İlişkin Görüşleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cit:19, Sayı:2.
[15]
Çınar, O., Teyfur, E., Teyfur, M. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticilerinin Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı ve Programı Hakkındaki Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:7, Sayı:11.
[16]
Zhang, L., J. (2008), Constructivist Pedagogy in Strategic Reading Instruction: Exploring Pathways to Learner Development in The English As a Second Language (ESL) Classroom, Instr Sci., 36, 89–116.
[17]
Jonassen, D. H., Howland, J., Moore, J., & Marra, R. M. (2003). Learning to solve problems with technology: A construcitvist perspective. New Jersey: Merrill Prentice Hall.
[18]
Arslan, A., Orhan, S. ve Kırbaş, A. (2010). Türkçe Dersinde Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanmasına İlişkin Yönetici Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 85-100.
[19]
Howe, A.C. (2002).Engaging Children in Science (3rd ed.). Upper Saddle River,NJ:Werrill Prentice Hall.
[20]
Loyens, S, M. M., Gijbels, D. (2008). Understanding the Effects of Constructivist Learning Environments: Introducing A Multi-Directional Approach. Instr Sci, 36:351–357.
[21]
Jonassen, D. H., Peck, K. L., & Wilson, B. G. (1999). Learning with technology: A constructive perspective. New York: Prentice-Hall Inc.
[22]
Cunningham, D., Duffy, T. M., & Knuth, R. (1993) Textbook of the Future. In C. McKnight (Ed.) Hypertext: A psychological perspective. London, Ellis Horwood Pubs.
[23]
Özel, H., Yılmaz, G., Beyaz, İ., Özer, S., ve Şenocak, E. (2009), "İlköğretim Okulları Sınıf içi Öğrenme Ortamları Üzerine Bir Araştırma", İlköğretim Online, 8(2), 493-498.
[24]
Epçaçan, C. ve Erzen, M. (2008). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4).
ADDRESS
Science Publishing Group
1 Rockefeller Plaza,
10th and 11th Floors,
New York, NY 10020
U.S.A.
Tel: (001)347-983-5186