Social Inclusion of the Poor Migrants in the Contemporary Vietnamese Urban Life: A Quantitative Analysis
Social Sciences
Volume 4, Issue 6, December 2015, Pages: 127-133
Received: Oct. 11, 2015; Accepted: Oct. 23, 2015; Published: Nov. 3, 2015
Views 4154      Downloads 100
Authors
Kham Van Tran, Editorial Office, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University-Hanoi, Hanoi, Vietnam
Quyet Van Pham, Graduate Office, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University-Hanoi, Hanoi, Vietnam
Article Tools
Follow on us
Abstract
Vietnam is on the rapid urbanization process and wide employment changes nationwide which leads to the impacts to the inter-regional migrations, especially the rural-urban flows. Recent research and papers on social policy and current trends on migration also found that the migration makes social changes and problems in the urban life and for the migrants as well. This paper aims at identifying the inclusive process of migrants in the contemporary urban life through their daily experiences, in both living and working settings. The experience of migrants is being observed in Hanoi and Ho Chi Minh City. The initial findings expose that the inclusive trend by migrants in Ho Chi Minh City seems more positive than that in Hanoi on both sides of the migrants and the social contexts. However, in the two big cities, there is still alack of specific inclusive supports for the migrants.
Keywords
Migrant, Social Inclusion, Poor Labor, Urbanization
To cite this article
Kham Van Tran, Quyet Van Pham, Social Inclusion of the Poor Migrants in the Contemporary Vietnamese Urban Life: A Quantitative Analysis, Social Sciences. Vol. 4, No. 6, 2015, pp. 127-133. doi: 10.11648/j.ss.20150406.11
Copyright
Copyright © 2015 Authors retain the copyright of this article.
This article is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
References
[1]
Action Aid Việt Nam, Oxfam Anh and Oxfam Hồng Kông (2010). Theo dõi nghèo đô thị theo phương pháp tham gia/Observing the urban poverty from the participation methods. Action Aid, Hanoi.
[2]
Đặng Nguyên Anh and nhóm nghiên cứu Trung tâm VAPEC Hà Nội (2011). Nghiên cứu tác động phát triển của di cư quốc tế tại Việt Nam/Researching the developmental impacts by international migration in Vietnam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hanoi.
[3]
Lê Thị Kim Ánh, Phạm Thị Lan Liên, Nguyễn Tuấn Hưng (2011). Người lao động di cư đến các khu công nghiệp điều kiện sống, sinh hoạt và tình hình sử dụng dịch vụ y tế/Migrants in the industrial parks: living conditions and the current situation of using healthcare services. Tạp chí Y tế thực hành/Journal of Medical Practices (764), số 5/2011, tr154-158.
[4]
Trần Xuân Cầu. (2007). Sức ép của lao động nhập cư trong các khu công nghiệp và chính sách đối với họ/The pressures of migrated labours in the industrial parks and social policies for them, Tạp chí Kinh tế và Phát triển/Journal of Economics and Development, Đại học Kinh tế quốc dân/National Economic University.
[5]
Nguyễn Đình Cử and Nguyễn Đại Đồng. (2014). Di cư nông thôn-đô thị ở Việt Nam:Đôi điều bàn lại/Rural-Urban migration in Vietnam: Implications need reviewing, Khoa Thống kê, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, retrieved on 26/3/2015, tại .
[6]
Lê Bạch Dương and Nguyễn Thanh Liêm. (2011). Từ nông thôn ra thành phố: Tác động kinh tế - xã hội của di cư ở Việt Nam/From rural to urbans: social and economic impacts of migration in Vietnam, Viện Kinh tế phát triển xã hội/Institute of Social and Economic Development, Hanoi.
[7]
IFSW. (2012). World Joint Conference on Social Work and Development, Stockholm, Sweden.
[8]
Đào Thị Ngọc Mai and Nguyễn Thị Ngọc Thanh. (2009). “Dịch vụ xã hội đối với nhóm lao động di cư/Social Services for Migrated Labourers, Viện kinh tế Việt Nam/Institute of Vietnamese Economics, Hanoi.
[9]
ManoloI. Abella and Geoffrey M. Ducanes. (2011). Báo cáo Triển vọng kinh tế Việt Nam và hàm ý đối với chính sách di dân/Report on the Prospect of Vietnam Economics and Implications for Migrated Social Policies, Ministry of Labors, Invalids and Social Affairs, Hanoi.
[10]
Tổ chức lao động quốc tế and Viện Khoa học lao động xã hội (2009). Báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài: “Thực trạng tuyển dụng và việc làm của lao động nữ di cư tới các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Việt Nam”/Report on the current situation of employment recruitment and jobs for female migrated workers in the industrial parks and zones in Vietnam, Ministry of Labors, Invalids and Social Affairs, Hanoi.
[11]
Tổng cục thống kê and Quỹ dân số Liên hợp quốc (2004). Di cư trong nước và mối liên hệ với các sự kiện của cuộc sống/Domestic migration and its links to the life events, Report on National Census's Findings, Hanoi.
[12]
Tổng cục thống kê (2011). Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam: thực trạng, xu hướng và khác biệt/Migration and industrialisation in Vietnam: current situation, trend and difference, GSO Publishing House, Hanoi.
[13]
Trần Văn Kham (2013). Nghiên cứu về hoà nhập xã hội: Một số hàm ý cho Việt Nam/Researching on Social Inclusion: Implication for Social Research in Vietnam, Tạp chí Khoa học/Journal of Social Sciences, Vietnam National University-Hanoi, Vol 24, no,4, pp.236-246.
[14]
UNDP.(2013). Đánh giá nghèo đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh/Assessing the urban poverty in Hanoi and Ho Chi Minh city, UNDP, Hanoi.
[15]
UNFPA (2011). Báo cáo tình trạng dân số thế giới năm 2011/World Population Report in 2011, UNFPA in Hanoi, Hanoi.
ADDRESS
Science Publishing Group
1 Rockefeller Plaza,
10th and 11th Floors,
New York, NY 10020
U.S.A.
Tel: (001)347-983-5186