Determining the Optimized Repair Cycle Structure Considering the Repairing Cost and the Gamma-Percent Lifetime
International Journal of Mechanical Engineering and Applications
Volume 5, Issue 4-1, July 2017, Pages: 33-40
Received: Dec. 18, 2017; Accepted: Dec. 20, 2017; Published: Dec. 25, 2017
Views 1122      Downloads 37
Authors
Vo Trong Cang, Faculty of Transportation Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Nguyen Duc Toan, Faculty of Mechanical Engineering, University of Transport and Communications, Ha Noi, Viet Nam
Do Duc Tuan, Faculty of Mechanical Engineering, University of Transport and Communications, Ha Noi, Viet Nam
Article Tools
Follow on us
Abstract
The paper presents the process of building a computer program to calculate the optimized repair cycle structure while considering the repairing cost and the gamma-percent lifetime. Examples have been taken for the cases of rolling stock details from the Vietnamese National Railway.
Keywords
Repair Cycle Structure, Repairing Cost, Gamma-Percent Lifetime, Lifespan
To cite this article
Vo Trong Cang, Nguyen Duc Toan, Do Duc Tuan, Determining the Optimized Repair Cycle Structure Considering the Repairing Cost and the Gamma-Percent Lifetime, International Journal of Mechanical Engineering and Applications. Special Issue: Transportation Engineering Technology - Part III. Vol. 5, No. 4-1, 2017, pp. 33-40. doi: 10.11648/j.ijmea.s.2017050401.16
Copyright
Copyright © 2017 Authors retain the copyright of this article.
This article is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
References
[1]
Đỗ Đức Tuấn. Võ Trọng Cang. “Cơ sở tối ưu hoá thời hạn sửa chữa các bộ phận trên đầu máy, toa xe ở mức cho trước của độ tin cậy tham số”. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, No 17, 2007, trang 134-142.
[2]
Đỗ Đức Tuấn. “Cơ sở xác định cấu trúc tối ưu của chu trình sửa chữa đầu máy trên cơ sở giá thành sửa chữa và tuổi thọ gamma phần trăm của chi tiết”. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, No 21, 2008, trang 3-8.
[3]
Горский А. В, Воробьев А. А. Оптимизация системы ремонта тепловозов. Москва, Транспорт, 1994.
[4]
Matlab resource: http:// www.mathworks.com/help/matlab/
[5]
Võ Trọng Cang, “Tối ưu hoá thời hạn sửa chữa phương tiện vận tải trên cơ sở độ tin cậy tham số”, Tạp chí Phát triển KH&CN, K7-2014, 39-49, 2014.
[6]
Võ Trọng Cang, Đỗ Đức Tuấn, “Xác định cấu trúc tối ưu của chu kỳ sửa chữa của thiết bị vận tải có tính đến chi phí và mức tin cậy cho trước”, Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM), 15, 83-87, 2015.
[7]
Do Duc Tuan and Vo trong Cang, “Determining the Repairing Interval for the Means of Transportation with Regard the Unexpected Failures and Repairing Costs”, in IMECS 2012, Lecture notes in Engineering & Computer Science, Vol 2196., 1396-1401, 2012.
[8]
Vo Trong Cang, “Optimizing Repair Interval of Vehicle Based on Reliability”, International Journal of Mechanical Engineering and Applications. Special Issue: Transportation Engineering Technology, 3 (1-3), 69-75, 2015.
[9]
Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Võ Trọng Cang, “Xây dựng chương trình tính toán cấu trúc tối ưu của chu trình sửa chữa các chi tiết và bộ phận đầu máy toa xe có xét tới chi phí sửa chữa và thời hạn làm việc gamma phần trăm”, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số đặc biệt – 11/2015, 134-139, 2015.
[10]
Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Tòan, Võ Trọng Cang, “Xây dựng chương trình thiết lập mối quan hệ giữa thông số dòng hỏng với thời gian làm việc của chi tiết có hư hỏng đột xuất và xác định chu kỳ sửa chữa tối ưu có xét tới chi phí sửa chữa”, Tạp chí Phát triển KH&CN, ĐHQG TpHCM, T18, K7-2015, 117-125, 2016.
ADDRESS
Science Publishing Group
1 Rockefeller Plaza,
10th and 11th Floors,
New York, NY 10020
U.S.A.
Tel: (001)347-983-5186