Please enter verification code
Confirm
Study of the Nature and Structure of Corporate Culture with Neural Network Models
American Journal of Neural Networks and Applications
Volume 1, Issue 1, August 2015, Pages: 11-22
Received: Jun. 14, 2015; Accepted: Jul. 28, 2015; Published: Jul. 29, 2015
Views 4892      Downloads 90
Authors
Sergiy V. Kovalevskyy, Donbas State Engineering Academy, Faculty of integrated technology and equipment, Kramatorsk, Ukraine
Ludmila V. Kosheva, Donbas State Engineering Academy, Faculty of Economics and Management, Kramatorsk, Ukraine
Article Tools
Follow on us
Abstract
The article contains the new materials reflecting application of neural network models in designing of innovative processes in pedagogic. Such approach, according to authors' point of view, is actual because it is very important to provide quantitative estimations along with quality standards for management of pedagogical processes. They allow to reveal tendencies of innovative pedagogical approaches in education of new generation of young men, but also to correspond to their aspirations, supporting the positive of their socioeconomic influence in every possible way
Keywords
Neural Network Models, Management, Educational Technology, Production Systems, Innovation
To cite this article
Sergiy V. Kovalevskyy, Ludmila V. Kosheva, Study of the Nature and Structure of Corporate Culture with Neural Network Models, American Journal of Neural Networks and Applications. Vol. 1, No. 1, 2015, pp. 11-22. doi: 10.11648/j.ajnna.20150101.12
References
[1]
Akoff N. O menedzhmente / N. Akoff, L Rassel. – SPb. : Piter, 2002. – 448 s.
[2]
Alєksєєnko O. Zdorovij sposіb zhittya – shlyax do zdorov’ya molodі / O. Alєksєєnko, G. Petrenko, T. Pіven // Aktualnі problemi rozvitku ruxu “Sport dlya vsіx” u kontekstі єvropejskoї іntegracії Ukraїni : materіali mіzhnar. nauk.-prakt. konf. – Ternopіl, 2004. – S. 331–333.
[3]
Bellman R. Rozvitok kompetentnіsnogo pіdxodu: strategіchnі orієntiri mіzhnarodnoї spіlnoti / R. Bellman // Kompetentnіsnij pіdxіd u suchasnіj osvіtі : svіtovij dosvіd ta ukraїnskі perspektivi. – K. : K.І.S., 2004. – 112 s.
[4]
Bolotov V. A. Kompetentnostnaya model: ot idei k obrazovatelnoj programme / V. A. Bolotov, V. V. Serikov // Pedagogika. – 2003. – № 10. – S. 8–14.
[5]
Vasilenko S. V. Korporativnaya kultura kak instrument effektivnogo upravleniya personalom / S. V. Vasilenko. – M. : Dashkov i Ko, 2009. – 288 s.
[6]
Vinogradov P. A. Fizicheskaya kultura i zdorovyj obraz zhizni / P. A. Vinogradov. – M. : Mysl, 1990. – 288 s.
[7]
Vixanskij O. S. Menedzhment / O. S. Vixanskij, A. I. Naumov. – M. : Gardika, 2000. – 504 s.
[8]
Gluxova N. A. Informacionnaya politika universitetov kak osnovnaya sostavlyayushhaya korporativnoj kultury / N. A. Gluxova// Korporativna kultura organіzacіj XXI stolіttya : zb. nauk. prac / za zag. red. S. V. Kovalevskogo. – Kramatorsk : DDMA, 2007. – S. 161 165.
[9]
Drach І. І. Kompetentnіsnij pіdxіd yak zasіb modernіzacії zmіstu vishhoї osvіti. Problemi osvіti : nauk. zb. / Kol. avt. – K. : Іnstitut іnnovacіjnix texnologіj і zmіstu osvіti MON Ukraїni. – 2008. – Vip. 57. – S. 44–48.
[10]
Druker Piter F. Enciklopediya menedzhmenta : per. s angl. / Piter F. Druker. – M. : Vilyams, 2004. – 432 s.
[11]
Dubogaj O. D. Metodika fіzichnogo vixovannya studentіv, vіdnesenix za stanom zdorov’ya do specіalnoї medichnoї grupi : navchalnij posіbnik / O. D. Dubogaj, V. J. Zavackij, Yu. O. Korop – Luck : [b. i.], 1995. – 220 s.
[12]
Kovalevskij S. V. Korporativnaya kultura kak sreda formirovaniya sistemy cennostej studenta i vypusknika vuza / S. V. Kovalevskij // Korporativna kultura organіzacіj XXI stolіttya : zb. nauk. prac / za zag. red. S. V. Kovalevskogo. – Kramatorsk : DDMA, 2006. – S. 8–11.
[13]
Kolodyazhnaya T. P. Obespechenie kachestva pedagogicheskogo processa / T. P. Kolodyazhnaya // Korporativna kultura organіzacіj XXI stolіttya : zb. nauk. prac / za zag. red. S. V. Kovalevskogo. – Kramatorsk : DDMA, 2010. – S. 113–115.
[14]
Korporativna kultura : navch. posіbnik / G. L. Xaєt, O. L. Єskov, S. V. Kovalevskij [ta іn.] ; za zag. red. G. L. Xaєta. – K. : Centr navchalnoї lіteraturi, 2003. – 404 s.
[15]
Meskon M. Osnovy menedzhmenta : per. s angl. / M. Meskon, M. Albert, F. Xedouri. – M. : Delo, 2002. — 704 s.
[16]
Mincberg G. Strategicheskij process : per. s angl. / G. Mincberg, Dzh. B. Kuinn, S. Goshal ; pod red. Yu. N. Kapturevskogo. – SPb. : Piter, 2001. – 688 s.
[17]
Nikolaev Yu. M. O kulture fizicheskoj, ee teorii i sisteme fizkulturnoj deyatelnosti / Yu. M. Nikolaev // Teoriya i praktika fizicheskoj kultury. – 1997. – № 6. – S. 2–9.
[18]
Solomanidina T. O. Organizacionnaya kultura kompanii / T. O. Solomanidina. – M. : Infa-M, 2007. – 357 s.
[19]
Spivak V. A. Korporativnaya kultura / V. A. Spivak. – SPb. : Piter, 2001. – 352 s.
[20]
Biddle S. Motivation and participation in exercise and sport / Biddle S. // Sport Psychology: an integrated approach. Proceedings of 8th World Congress on Sport Psychology. – Lisbon, 1993. – P. 22–42.
ADDRESS
Science Publishing Group
1 Rockefeller Plaza,
10th and 11th Floors,
New York, NY 10020
U.S.A.
Tel: (001)347-983-5186