Developing Technologies Utilization of Waste in the Context of Clean Energy Technology
International Journal of Economy, Energy and Environment
Volume 2, Issue 6, December 2017, Pages: 109-114
Received: Nov. 11, 2017; Accepted: Nov. 20, 2017; Published: Dec. 14, 2017
Views 2031      Downloads 100
Author
Grzegorz Wałowski, Department of Renewable Energy Sources, Institute of Technology and Life Sciences, Poznań Branch, Poland
Article Tools
Follow on us
Abstract
New concepts and trends in unconventional clean energy technologies are emerging in the world economy, aimed at reducing the harmful effects of production processes, rationalizing the use of renewable fuels and raw materials and neutralizing post-production waste. The aim of this paper is to present and compare technological options for utilization of agricultural waste in methane fermentation.
Keywords
Utilization of Waste, Mono-Substrate Reactor, Clean Energy Technology
To cite this article
Grzegorz Wałowski, Developing Technologies Utilization of Waste in the Context of Clean Energy Technology, International Journal of Economy, Energy and Environment. Vol. 2, No. 6, 2017, pp. 109-114. doi: 10.11648/j.ijeee.20170206.14
Copyright
Copyright © 2017 Authors retain the copyright of this article.
This article is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
References
[1]
G. Wałowski, B. Łaska-Zieja, Ł. Aleszczyk, A. Myczko, Przem. Chem., 95, 9, 1788 (2016).
[2]
E. Klimiuk, M. Pawłowska, T. Pokój, Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju, (Biofuels. Technologies for sustainable development), Ed. Scientific PWN, Warsaw 154 (2012).
[3]
A. Oniszk-Popławska, M. Matyka, Kompleksowa ocena uwarunkowań w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim (Comprehensive assessment of biogas production conditions in lubelskie voivodship), Final report on field research, Regional Economic Management System, 2012.
[4]
A. Jędrczak, Przegl. Komunalny, 6 (2001).
[5]
A. Kowalczyk-Juśko, Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska, (Biogas is an opportunity for agriculture and the environment), editor A. Grzybek, Ed. Foundation for the Development of Polish Agriculture, Publication prepared under the Central Secretariat of the National Rural Network's Action Plan for the years 2007–2013, ISBN 978-83-937363-0-0.
[6]
A. Pilarska, K. Pilarski, A. Ryniecki, Wykorzystanie fermentacji metanowej do zagospodarowania wybranych produktów odpadowych przemysłu spożywczego. (Utilization of methane fermentation for the development of selected food waste products) Nauki Inżynierskie i Technologie, 2014, 4 (15), 100-111.
[7]
A. Grosser, M. Worwąg, E. Neczaj, A. Grobelak, Półciągła kofermentacja osadów ściekowych i odpadów tłuszczowych pochodzenia roślinnego. (Semi-co-sourcing of sewage sludge and vegetable waste fat.) Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Rocznik Ochrona Środowiska, 2013, Vol. 1 5, ISSN 1506-218X, 2108–2125.
[8]
J. Sikora, Badanie efektywności produkcji biogazu z frakcji organicznej odpadów komunalnych zmieszanej z biomasą pochodzenia rolniczego. (Study on the efficiency of biogas production from organic fraction of municipal waste mixed with biomass of agricultural origin) Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2012, 2/IV, 89-98.
[9]
J. Sikora, A. Tomal, Wyznaczenie potencjału energetycznego biogazu w wybranym gospodarstwie rolnym. (Determining the energy potential of biogas in a selected farm) Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, PAN, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Nr III/2/2016, 971–982, DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.3.2.071.
[10]
E. Głodek, Raport z projektu unijnego POKL. 08.02.01-16-028/09 Źródła Energii Opolszczyzny – promocja, technologie wsparcie, wdrożenie. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska, Opole marzec 2010 r.
[11]
E. den Boer, R. Szpadt, Materiały konferencyjne Politechnika Wrocławska, Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 24 października 2013 r.
[12]
J. Bień, Osady ściekowe. Teoria i praktyka, (Sewage sludge. Theory and practice), Wyd. Politechnika Częstochowska, 2007, 312.
[13]
A. Olesienkiewicz, Czysta Energia (Pure energy), 2010, 5, 22.
[14]
J. Karłowski, A. Kliber, A. Myczko, R. Golimowska, R. Myczko, Mat. IV Conf. Polish Agronomic Society, "Agronomy in the sustainable development of modern agriculture", Warsaw, 5-7, 104 (September 2011).
[15]
W. Romaniuk, A. Głaszczka, K. Biskupska, Analiza rozwiązań instalacji biogazowych dla gospodarstw rodzinnych i farmerskich. (Analysis of biogas installation solutions for family and farm households) Inżynieria w rolnictwie, Monografie nr 9, Falenty 2012, wyd. ITP.
[16]
W. Czekała, J. Kaniewski, Perspektywy rozwoju biogazowni na terenach wiejskich województwa śląskiego. (Prospects for the development of biogas plants in the rural areas of the Silesian province) Wyd. Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak, Poznań 2015, ISBN 978-83-944103-0-8.
[17]
A. Myczko, R. Myczko, T. Kołodziejczyk, R. Golimowska, J. lenarczyk, Z. Janas, A. Kliber, J. Karłowski, M. Dolska, Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych (Construction and operation of agricultural biogas plants,), editor A. Myczko, Ed. ITP (financed by the European Agricultural Fund), Warsaw-Poznań, 137 (2011).
[18]
T. Kołodziejczyk, R. Myczko, A. Myczko, Ciepłownictwo, Ogrzewanictwo, Wentylacja, 42, nr 9, 360 (2011).
[19]
G. Wałowski, A. Myczko, G. Filipczak, Przem. Chem., 96, 3, 580-591 (2017) DOI:10.15199/62.2017.3.19.
[20]
A. Myczko, R. Myczko, R. Szulc, L. Tupalski: Reaktor do metanowej fermentacji gnojowicy (Reactor for methane fermentation of slurry), Patent Specification PL 220074 B1, UPRP Warsaw 2015.
[21]
A. Myczko, T. Kołodziejczyk, R. Sawiński, R. Myczko, Ł. Aleszczyk, B. Łaska-Zieja, G. Wałowski, E. Wrzesińska-Jędrusiak, Koncepcje małych biogazowni do przerobu rolniczych pozostałości poprodukcyjnych (Concepts of small biogas plants for the processing of agricultural post-production residues), Chapter of monographs edited by Marian Lipiński and Jacek Przybyła "Current problems of engineering of biosystems 2017". Ed. University of Life Sciences in Poznan, Poznan 2017, 251-266, ISBN 978-83-7160-859-9.
[22]
W. Golimowski, A. Kliber, R. Szulc, R. Golimowska, Generator energii cieplnej i elektrycznej zasilany biomasą pochodzenia zwierzęcego (Generator of heat and electricity powered by biomass of animal origin), Patent Specification PL 217369 B1, UPRP Warszawa 2014.
[23]
A. Myczko, A. Kliber, I. Tupalski, Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej (Recent achievements in OZE field with presentation of barriers in the implementation of research results to economic practice), editor B. Mickiewicz, Koszalin 2012.
ADDRESS
Science Publishing Group
1 Rockefeller Plaza,
10th and 11th Floors,
New York, NY 10020
U.S.A.
Tel: (001)347-983-5186